Informacja Drukuj
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 10 stycznia 2017 20:34

Z a w i a d o mi e n i e


Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełmku zwołuje na dzień 27.01.2017 r.
na godz. 15,45 –pierwszy termin i godz. 16,00 drugi termin
Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP w Chełmku w budynku remizy OSP Chełmek: 32-660 Chełmek ul. Staicha 3
Obecność obowiązkowa, obowiązuje umundurowanie służbowe ( przypomoinamy o opłaceniu składki członkowskiej)

Porządek zebrania:
1) Otwarcie zebrania.
2) Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji uchwał i wniosków, mandatowej i skrutacyjnej.
3) Przyjęcie porządku zebrania
4) Sprawozdanie z działalności
5) Sprawozdanie finansowe.
6) Sprawozdanie komisji rewizyjnej.
7) Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżący.
8) Dyskusja nad sprawozdaniami
9) Przyjęcie planu działalności i planu finansowego
10) Udzielenie absolutorium zarządowi OSP za okres sprawozdawczy.
11) Wolne wnioski.
12) Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji.
13) Zakończenie zebrania

Za Zarząd OSP w Chełmku
Prezes Krzysztof Gąska

Zmieniony: wtorek, 10 stycznia 2017 20:36